1

قوطی رنگ توضیح داده شد

News Discuss 
به عبارتی پروفیل را میتوان از نظر جنس و شکل و کاربرد آن تقسیمبندی کرد. پس از برش ورقها، در بخش شافت از هم جداسازی شده و به قسمت نوار جمعکن میرسند. در این بخش دو سر ورق به حالت مورد نظر تغییر شکل داده میشود. نخستین مرحله قرار https://bookmarkextent.com/story14433930/9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%B1-you-ve-at-any-time-witnessed-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story